f
Logo
Witaj

ZOSTAŃ MISTRZEM

FUNDACJA NA RZECZ SPORTU

Pare słów o Nas

Wspólnie możemy zdziałać wszystko!

Pomagamy

Inspirujemy

Szukamy rozwiązań

Doradzamy

45

Wolontariuszy

16

Partnerów

194

Podopiecznych

1000000

Pomysłów

photo

Kim jesteśmy?

Fundacja "Zostań Mistrzem" powstała z myślą o utalentowanych, pełnych sportowej pasji ludziach, którzy na co dzień stykają się z brakiem środków pieniężnych umożliwiających im rozwijanie swojego talentu. Profesjonalny sprzęt, odpowiednia suplementacja i odzież są bardzo kosztowne. A brak możliwości korzystania z pomocy fizjoterapeutów powoduje, że nawet błahe kontuzje, nieleczone w odpowiedni sposób mogą przekreślić sportowe marzenia.

Celem Fundacji jest udzielenie pomocy młodzieży w realizacji jej celów sportowych poprzez zapewnienie koniecznej i niezbędnej dla dalszych sukcesów opieki medycznej, trenerskiej, szkoleniowej i managerskiej. Będziemy promować wizerunek sportowców, jak również rozpoczniemy kampanię uświadamiającą społeczeństwu ogromną rolę polskiej reprezentacji. Dlatego też, poprzez działalność Fundacji, chcemy umożliwić młodym ludziom dostęp do konsultacji u najlepszych specjalistów, wierząc, że gwiazdy sportu mogą stać się autorytetem do naśladowania, motywacją, a także służyć fachową poradą.

Władze fundacji

Jan Ciepiela

Prezes Zarządu oraz Fundator


Lekkoatleta, sprinter, specjalizujący się na dystansie 400m. 3-krotny medalista Mistrzostw Europy.

Anna Fuk

Członek Zarządku oraz Fundator


Finance Manager – od 15 lat współpracuje z branżą IT zajmując kluczowe stanowiska managerskie związane z zarządzaniem finansami. Jest absolwentka Wydziału Zarzadzania i Marketingu na AGH, ukończyła University of Teesside w Wielkiej Brytanii z tytułem Master in Management Competence oraz studia MBA w Wyższej Szkole Zarządzania – Polish Open University.

Krzysztof Tokarczyk

Rada Fundacji


Związany z branżą IT od 2005 r. przede wszystkim w obszarze pozyskiwania kluczowych klientów i realizacji projektów informatycznych, w tym przede wszystkim z zakresu bezpieczeństwa i zarzadzania informacją. W ramach grupy odpowiedzialny jest za pozyskiwanie kontraktów handlowych związanych z budową systemów informatycznych opartych na bezpieczeństwie danych handlowych.

Ewa Ślusarczyk

Rada Fundacji


Była lekkoatletka 100m ppł. Obecnie trenerka w Zespole Szkół Sportowych nr.1( Szkoła podstawowa nr.91 oraz Gimnazjum nr.47 ) KUSY Kraków, AZS AWF Kraków oraz grup indywidualnych. Ma na koncie ponad 100 medadali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych.

Projekty

Magazyn poradnikowy Sport&Business 360

Szkolenia z zakresu sponsoringu oraz marketingu sportowego

Promocja sportu i zdrowego trybu życia

Trening z GwiazdąSZKOŁA MŁODYCH RATOWNIKÓW 2017
Projekt „Szkoła Młodych Ratowników” współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków,
w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego,
i skierowany jest do uczniów klas szóstych krakowskich szkół podstawowych.


ZGŁOŚ SWOJĄ SZKOŁĘ

Sport&Business 360
Sport&Business 360 to magazyn, zawierający ekspercką wiedzę przekazaną od praktyków,
którzy na co dzień zajmują się różnymi obszarami działalności związanej z marketingiem oraz zarządzaniem w sporcie.


PRZEJDŹ DO STRONY MAGAZYNU


PRZEKAŻ 1% PODATKU NA FUNDACJE "ZOSTAŃ MISTRZEM"
dopisek: KRS 0000437523

Wesprzyj NAS na dalszy rozwój oraz pomoc potrzebującym osiagnąć marzenia

Wypełnienie wniosku zajmie Ci jakieś 15 sekund.

Dokumentacja

Statut Fundacji "Zostań Mistrzem"

Rozdział I - Postanowienia ogólne
§ 1

 • Fundacja "Zostań Mistrzem" zwana dalej Fundacją zostaje ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym w Krakowie dnia 16 sierpnia 2012 roku, repertorium A nr 9691/2012 w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Rynku Podgórskim nr 12/20, przed asesorem notarialnym Marcinem Bryłą, zastępcą notariusza Andrzeja Mazura, przez "Fundatorów", zwanymi dalej Fundatorem w osobach Aleksandra Ciepiela oraz Anna Fuk realizując swą główną misję w postaci upowszechniania, promocji i wspierania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, działa na podstawie przepisów:
  • ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 19991r. Nr 46, poz.203) wraz z późniejszymi zmianami
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
  • na podstawie niniejszego statutu.
 • Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

 • Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru.
 • Siedzią Fundacji jest miasto Kraków.
 • Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów,
 • Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Fundacja używa prostokątnej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę w języku odpowiednim do kraju w jakim działa zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji.

§ 4

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Odznaki i medale przyznaje Zarząd.

§ 5

Fundacja może się łączyć z innymi organizacjami o podobnych celach na warunkach określonych umową stron, jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej.

Rozdział II - Cel, zasady i zakres działania Fundacji
§ 6

Celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:

 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym podkreśleniem roli sportu polskiego,
 • Ochrony i promocji zdrowia,
 • Wspierania sportowców po doznanych kontuzjach będących pod opieką Fundacji oraz pomoc im w powrocie do zdrowia i pełnej formy sportowej,
 • Wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • Promocji i organizacji wolontariatu na rzecz kultury fizycznej i sportu,
 • Promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez propagowanie i wspieranie kultury fizycznej i sportu
 • Promocja aktywnego (w tym sportowego) stylu życia oraz spędzania wolnego czasu i aktywnej turystyki
 • Rozwój, wspieranie i promocja sportów narodowych
 • Wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych oraz ochrony sportowego dziedzictwa kulturowego
 • Wspieranie budowy obiektów sportowych (stadiony, boiska, hale itp.), budynków i budowli towarzyszących ( hotele, restauracje, itp.) oraz późniejsze zarządzanie tymi obiektami
 • Promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kultury fizycznej i sportu
 • Integracja biznesu na rzecz wspierania społeczności lokalnych
 • Tworzenie strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social Responsibility) i public relations w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Promowanie i wspieranie sportowców będących pod opieką fundacji poprzez organizowanie obozów sportowych, wyjazdów treningowych, wyjazdów wypoczynkowych, szkoleniowych w kraju i zagranicą, wsparcie fizjoterapeutyczne, pomoc przy doborze odpowiedniej diety, suplementów diety, promowanie samych zawodników lokalnie i globalnie.
 • Podejmowanie i wspieranie działalności pożytku publicznego i wspieranie działalności wolontariuszy w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 • Upowszechnianie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu młodzieży poprzez organizację i prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole i poza szkołą, uczelniach wyższych i poza nimi.
 • Udzielanie pomocy materialnej i innej (zwrotnej lub bezzwrotnej) sportowcom aktywnym oraz po kontuzjach.
 • Finansowanie wszelkiej pomocy i opieki medycznej i fizjoterapeutycznej dla sportowców aktywnych oraz kontuzjowanych
 • Organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych.
 • Wytwarzanie i rozprowadzanie, także poprzez sprzedaż, różnego rodzaju materiałów promocyjnych, znaczków, symboli, gadżetów związanych z działalnością Fundacji lub innych podmiotów wspierających działania Fundacji.
 • Honorowanie ludzi i instytucji, w tym darczyńców, wspierających działania Fundacji.
 • Gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych Fundacji, także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Podejmowanie działań w zakresie oraz finansowanie rozwoju i promocji polskiego sportu,
 • Wspieranie, rozwój i promocję sportu, kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej,
 • Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • Rozwój i budowę infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjno-sportowej w tym realizację głównych celów Fundacji,
 • Udzielanie pomocy finansowej i materialnej klubom, organizacjom sportowym, indywidualnym sportowcom pozostającym pod opieką Fundacji
 • Udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,
 • Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji oraz krzewienia kultury fizycznej
 • Promocje klubów i organizacji sportowych,
 • Promocje indywidualnych zawodników i drużyn,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym tworzenie strategii (CSR) (Corporate Social Responsibility) i public relations
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie sekcji i drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników,
 • Branie czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne,
 • Szkolenie trenerów, sportowców, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje trenerów i sportowców
 • Organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym związanych ze sportem i kulturą fizyczną lub mających na celu promocję i propagowanie sportu, kultury fizycznej lub aktywnego i zdrowego stylu życia
 • Organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów sportowych, konkursów w tym organizowanych przez inne podmioty,
 • Organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży, prowadzenie działalności profilaktycznej,
 • Nabywanie, budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocję ośrodków sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej,
 • Zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we współzawodnictwie sportowym,
 • Wypłacanie stypendiów zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym lub sportowcom po kontuzjach,
 • Pomoc rzeczową i finansową (zwrotną lub bezzwrotną) zawodnikom wykazującym szczególne uzdolnienia w kierunku sportu.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować i wspierać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III - Majątek i dochody Fundacji
§ 9

 • Majątek Fundacji stanowią:
  • Fundusz Założycielski w kwocie 2 100 zł (dwa tysiące sto złotych)
  • środki finansowe i przedmioty majątkowe nabyte w trakcie działalności statutowej
 • Majątek fundacji mogą stanowić również:
  • dotacje i darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy
  • subwencje osób prawnych
  • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji
  • odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
  • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
  • dochody ze zbiórek publicznych
  • środki uzyskane ze funduszy europejskich
  • inne środki finansowe i materialne otrzymane przez Fundacje od osób prawnych, fizycznych i innych.

§ 10

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 • Spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, w tym Fundatorów.
 • Wpływy ze zbiórki i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń.
 • Odsetki bankowe od zasobów finansowych Fundacji.
 • Dochody z posiadanego przez Fundację majątku ruchomego i nieruchomego oraz dóbr niematerialnych i prawnych.
 • Środki finansowe uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD):
  • PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  • PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  • PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  • PKD 56.10.A Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
  • PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
  • PKD 58.11.Z Wydawanie książek
  • PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
  • PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
  • PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  • PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  • PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  • PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  • PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  • PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
  • PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  • PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
  • PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  • PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
  • PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  • PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
  • PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  • PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
  • PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przebacza się niezależnie od majątku posiadanego przez Fundację na realizację działalności statutowej, środki finansowe w kwocie 1.000 zł.

§ 11

W przypadku uzyskania statutu organu pożytku publicznego, dla zapewnienia realizacji celów statutowych, Fundacja prowadzić będzie odpłatną i nie odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 • (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej
 • (PKD 77.21.Z) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • (PKD 79.12.Z) Działalność organizatorów turystyki
 • (PKD 79.90.C) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • (PKD 85.51.Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • (PKD 85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • (PKD 85.59.A) Nauka języków obcych
 • (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • (PKD 86.90.A) Działalność fizjoterapeutyczna
 • (PKD 86.90.D) Działalność paramedyczna
 • (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • (PKD 93.13.Z) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem
 • (PKD 96.04.Z) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • (PKD 78.30.Z) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację
 • (PKD 88.99.Z) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • (PKD 90.02.Z) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • (PKD 93.11.Z) Działalność obiektów sportowych
 • (PKD 93.12.Z) Działalność klubów sportowych
 • (PKD 93.13.Z) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem
 • (PKD 93.21.Z) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • (PKD 94.11.Z) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • (PKD 94.12.Z) Działalność organizacji profesjonalnych
 • (PKD 94.99.Z) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 12

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.

§ 13

Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jako organizacji pożytku publicznego, w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jest minister właściwy do spraw sportu i turystyki.

§ 14

Majątek i dochody Fundacji w całości służą realizacji jej celów statutowych.

Rozdział IV - Organy Fundacji
§ 15

Organami Fundacji są:

 • Zgromadzenie Fundatorów
 • Zarząd Fundacji
 • Rada Fundacji.

§ 16

 • Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy, przy czym każdemu. Fundatorowi przysługuje ilość głosów proporcjonalna do wielkości wkładów
 • Do zakresu kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
  • podejmowanie uchwał w sprawie zmiany celu działania i likwidacji Fundacji,
  • powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego oraz członków rady Fundacji,
  • powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
  • przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
 • Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy Zgromadzenia Fundatorów.
 • Zgromadzenia Fundatorów są zwoływane nie rzadziej niż raz do roku przez Zarząd Fundacji.
 • Zgromadzenia Fundatorów zwoływane jest także na wniosek co najmniej jednego Fundatora złożony w Zarządzie Fundacji.
 • Fundatorzy mogą zwykłą większością głosów powoływać do Zgromadzenia Fundatorów inne osoby fizyczne i prawne.

§17

 • Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
 • Zarząd powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów.
 • Kadencja Zarządu trwa od momentu powołania go przez Fundatorów do momentu jego odwołania.
 • Fundatorzy mogą powoływać i odwoływać Zarząd w każdej chwili bez podania konkretnej przyczyny.
 • Członkowie Zarządu mogą pełnić swe funkcje społecznie lub mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani w sposób ustalony przez Prezesa Zarządu.
 • Zarząd Fundacji kieruje Fundacją, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz odpowiada za jej wyniki finansowe i społeczne.
 • Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji w szczególności:
  • uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności.
  • kierowanie działalnością Fundacji.
  • ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
  • tworzenie i znoszenie przedstawicielstw, biur oraz placówek Fundacji w kraju i za granicą
 • Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zgoda wszystkich jego członków na podjęcie uchwały.
 • Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego.
 • Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji.
 • Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Biura Fundacji.
 • Członkowie Zarządu nie mogą być skazani za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu z Prezesem Zarządu wspólnie.
 • Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

§ 18

 • Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji w sprawach jej działalności statutowej.
 • Rada Fundacji składa się od 2 do 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady.
 • Rada Fundacji jest powoływana i odwoływana przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 2-letniej kadencji.
 • Rada Fundacji zbiera się co najmniej 1 raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 • Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
 • Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 31 marca każdego roku.
 • Obrady Rady są protokołowane. Protokóły przechowuje Przewodniczący Rady.
 • Do zakresu kompetencji Rady należy:
  • zatwierdzanie planów i programów merytorycznych oraz finansowych, a także sprawozdań z ich wykonywania,
  • w sprawach przekraczających zakres zwykłego Zarządu udzielanie upoważnień Zarządowi w ściśle określonym zakresie na czas ograniczony lub nieograniczony,
  • przedstawianie do dnia 31 marca kolejnego roku sprawozdania z działalności Fundacji Zgromadzeniu Fundatorów,
 • Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą otrzymywać diet i zwrotu kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji

§19

 • Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji.
 • Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani podległości z tytułu zatrudnienia.
 • Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§20

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V - Postanowienia końcowe

§ 21
 • Zarząd Fundacji może dokonać zmian statutu przez podjęcie uchwały większością głosów uprawnionych do głosowania członków Zarządu, a w przypadku Zarządu jednoosobowego uchwały podjętej przez Prezesa Zarządu.
 • Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym w ustawie o fundacjach.

§ 22

Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach.

Wspierają Nas

DZIĘKUJEMY

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania napisz :)

os. Sportowe 22/10
31-966 Kraków
Mail: biuro@zostanmistrzem.pl
69 1050 1445 1000 0090 3090 6383
ING bank
NIP: 6783146319 REGON: 122694152
KRS: 0000437523
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2012-10-25
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń 2012-10-25
Data przyznania statusu OPP 2015-04-02